Etický kodex

Preambule

Ten, kdo se stane členem Klíčového hnutí (KH), vnímá své členství i výkon funkce v samosprávných orgánech na všech úrovních jako veřejnou službu, bere na sebe odpovědnost za Klíčové hnutí, jeho program a jedná uvnitř hnutí i na veřejnosti ve shodě s programem, stanovami a etickým kodexem.

  1. Své jednání při výkonu práv a povinností, vyplývajících ze členství nepodřizuje osobnímu prospěchu a nepřijímá za ně žádná zvýhodnění finanční ani nefinanční povahy.
  2. Na všech úrovních (místní, krajská, celostátní) zohledňuje prospěch komunit, které zastupuje a prospěch společnosti jako celku.
  3. Při výkonu veřejné funkce dbá na otevřenost vůči veřejnosti a o svém jednání poskytuje dostupné a důležité informace.
  4. Porušení Etického kodexu je důvodem pro odvolání z funkcí a pozastavení nebo zrušení členství v Klíčovém hnutí.
  5. O porušení Etického kodexu rozhoduje Etická rada na základě podání kteréhokoliv člena Klíčového hnutí nebo občana. Podání o porušení Etického kodexu adresuje člen Klíčového hnutí nebo občan Rozhodčí komisi, která je posoudí a v případě jeho odůvodněnosti pozastaví do vyřešení případu pozastaví prošetřovanému členovi členství v Klíčovém hnutí a podání předá Etické radě. Etická rada svá doporučení předkládá předsednictvu Klíčového hnutí, které na jejich základě rozhodne.

Český helsinský výbor