Stanovy

ČLÁNEK I – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Název politického hnutí je Klíčové hnutí, zkratka KH.

2. Sídlo Klíčového hnutí je na adrese Ječná 29/529, 120 00 Praha 2.

3. Klíčové hnutí /dále též jen „hnutí“/ působí na území České republiky a vyvíjí činnost v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Článek II – Programové cíle Klíčové hnutí si klade za cíl vrátit do veřejného života možnost skutečného uplatnění jednotlivce a rozvoj místních společenství. Formy vzdělávání, kultury i pracovních nabídek by měly poskytovat prostor pro tvořivost, osobní rozvoj a vědomí duchovního rozměru lidské existence. Ve veřejném životě a při jeho správě by měly být jeho složky (politická, ekonomická a kulturně-duchovní) oddělené a vzájemně spolupracující.

 

ČLÁNEK II – PROGRAMOVÉ CÍLE

Klíčové hnutí si klade za cíl vrátit do veřejného života možnost skutečného uplatnění jednotlivce a rozvoj místních společenství. Formy vzdělávání, kultury i pracovních nabídek by měly poskytovat prostor pro tvořivost, osobní rozvoj a vědomí duchovního rozměru lidské existence. Ve veřejném životě a při jeho správě by měly být jeho složky (politická, ekonomická a kulturně-duchovní) oddělené a vzájemně spolupracující.

a) rozvoj podmínek pro svobodné jednání a rozhodování v kulturně-duchovní oblasti života (umění, věda, vzdělání, zdravotní péče, náboženství),

b) rozvoj podmínek pro spolupráci v hospodářské oblasti včetně podmínek pro družstevnictví jehož znakem je sdílení podílů, není však založeno pouze za účelem  dosahování zisku, ale k vytváření podmínek pro kvalitní práci a lidskou důstojnost,

c) důsledné uplatňování rovnosti v politicko-právní oblasti a její ukotvení v legislativě,

d) rozvoj podmínek pro nepeněžní formy spolupráce (místní výměnné obchodní systémy, barterové obchody a  místní peněžní měny),

e) rozhodování o veřejném prostoru na nejnižší úrovni v uspořádání veřejné správy, kdy základem je spolupráce a dialog občanů a jejich iniciativ i místních    společenství s volenými zástupci,

f) návrat myšlenky společenství do všech oblastí života; nikoliv pouhý zájem o sebe sama, ale sdílený smysl a  práce ve prospěch druhých vytvářejí kvalitní místo pro   život,

g) přijetí odpovědnosti za sebe, za místo, ve kterém žijeme, za podmínky života na Zemi a za důsledky vlastního jednání spolu s vytvořením podmínek pro návrat    myšlenky dobrovolnosti, dobrovolně odvedené práce a času ve prospěch společenství.

 

ČLÁNEK III - PRINCIPY ČLENSTVÍ

1. Členem Klíčového hnutí může být občan ČR, který:

    a) dovršil 18 let věku,

    b) nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

    c) není členem jiné politické strany nebo hnutí a ani nebyl již členem politických subjektů toho druhu více než dvakrát,

    d) souhlasí s programem a stanovami Klíčového hnutí,

    e) souhlasí s etickým kodexem člena Klíčového hnutí,

    f) jeho členství bylo doporučeno minimálně dvěma stávajícími členy hnutí s členstvím delším než 12 měsíců,

    g) nebylo mu odňato členství v Klíčovém hnutí.

    Výjimku z ustanovení odst. 1, písm. g) může povolit republiková rada se souhlasem rozhodčí komise.

 

2. Členství vzniká po vyplnění přihlášky, uhrazení členského příspěvku a přijetí v některém z ustavených místních společenství

    Klíčového hnutí. Člena může také    přijmout předsednictvo.

 

3. Práva členů:

    a) volit a být volen do všech orgánů hnutí může každý, kdo je členem Klíčového hnutí nejméně 6 měsíců,

    b) zúčastňovat se zasedání kteréhokoliv orgánu hnutí, pokud toto zasedání nebude prohlášeno předmětným orgánem za

        neveřejné

    c) být informován o hospodaření hnutí a jeho závazcích,

    d) odvolat se v záležitostech hnutí k rozhodčí komisi,

    e) vybrat si místní společenství, ve kterém se chce podílet na činnosti.

 

4. Povinnosti členů:

    a) platit členské příspěvky,

    b) spolupracovat na uskutečňování cílů Klíčového hnutí, prosazovat program hnutí,

    c) dodržovat etický kodex člena hnutí,

    d) dodržovat vnitřní předpisy Klíčového hnutí,

    e) sdělit neprodleně písemně předsednictvu změnu údajů vedených na členské přihlášce.

 

5. Pozastavení členství:

    Rozhodčí komise, která obdržela podnět o porušení etického kodexu Klíčového hnutí, posoudila jeho závažnost a předala ho

    k prošetření etické radě současně  prošetřovanému členovi pozastaví jeho členství v Klíčovém hnutí do doby uzavření případu.

 

6. Zánik členství:

    a) písemným oznámením předsednictvu o vystoupení z hnutí,

    b) úmrtím,

    c) vstupem do jiné politické strany nebo politického hnutí,

    d) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,

    e) neplacením členských příspěvků ve výši a v termínech stanovených valným shromážděním,

    f) odejmutí členství:

       1. Členství v Klíčovém hnutí může odejmout předsednictvo na základě doporučení etické rady prostou většinou hlasů.

       2. V případě zvlášť závažného nebo opakovaného neplnění či porušení vnitřních předpisů Klíčového hnutí může

           předsednictvo rozhodnout o odejmutí členství a to 2/3 většinou hlasů všech členů. Pokud se člen proti tomuto rozhodnutí

           do dvou týdnů od doručení písemného rozhodnutí odvolá, rozhoduje o jeho odvolání republiková rada.

 

     Účinnost podle písmene a) je ke dni doručení písemného oznámení předsednictvu; účinnost podle písmene c) a d)

     je ke dni, ve kterém bude předsednictvu  doručena ověřitelná informace nebo doklad o takovém úkonu; účinnost podle

     písmene f) je ke dni rozhodnutí předsednictva, respektive republikové rady.

 

7. Evidence Členská evidence, včetně přihlášek a evidence členských příspěvků, je vedena předsednictvem.

 

ČLÁNEK IV – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

A. Valné shromáždění

    1. Je nejvyšším orgánem Klíčového hnutí.

    2. Je společné jednání všech členů hnutí.

    3. Valné shromáždění:

        a) volí a odvolává předsedu hnutí, dva místopředsedy hnutí a další čtyři členy předsednictva,

        b) dále volí a odvolává členy revizní a rozhodčí komise,

        c) má všeobecnou usnášející a rozhodovací pravomoc v rámci hnutí,

        d) určuje výši a způsob úhrady členských příspěvků,

        e) přijímá svůj jednací řád.

    4. Valné shromáždění se schází nejméně jednou za dva roky.

    5. Valné shromáždění svolává předseda hnutí po projednání v předsednictvu; musí tak učinit také tehdy, požádá-li o to

        alespoň 2/5 počtu všech členů hnutí, a to do 30 dnů.

    6. Valné shromáždění rozhoduje o zřízení a zrušení neformální pracovní skupiny sdružení podporovatelů.

 

B. Místní společenství

    1. Místní společenství je základní organizační jednotkou Klíčového hnutí; může být ustaveno v obci nebo městě, sdruží-li se

        k tomu nejméně 3 členové hnutí s právem volit a být voleni.

    2. Vznik místního společenství schvaluje předsednictvo hnutí.

    3. Místní společenství:

        a) volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, a to na základě hlasování, kterého musí být účastno aspoň 2/3 z počtu

            členů místního společenství,

        b) organizuje politickou činnost v oblasti své působnosti, kterou je zpravidla obec nebo město. Jestliže v některém ze

            samosprávných krajů působí jen jedno místní společenství hnutí, má toto místní společenství postavení krajské rady

            (viz dále). c) přijímá svůj jednací řád.

    4. Předseda a místopředseda místního společenství jsou zároveň členy krajské rady.

 

C. Krajská rada

    1. Krajské rady sestávají z předsedů a místopředsedů všech místních společenství působících v dotyčném kraji. Ze svého středu

        volí předsedu krajské rady, který řídí její jednání.

    2. Krajská rada:

        a) organizuje a řídí politickou činnost na území kraje 

        b) přijímá svůj jednací řád.

 

D. Republiková rada

    1. Je nejvyšším orgánem Klíčového hnutí mezi jednáními valného shromáždění.

    2. Republikovou radu tvoří předsednictvo a předsedové krajských rad.

    3. Jednání republikové rady svolává předseda Klíčového hnutí.

    4. Předseda Klíčového hnutí je zároveň předsedou republikové rady.

    5. Republiková rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Vyžádá-li si to však alespoň ¼ z počtu členů

        republikové rady, musí předseda její jednání svolat v době do 14 dnů

    6. Republiková rada:

        a) schvaluje uvolněné pracovníky pro práci v Klíčovém hnutí,

        b) schvaluje rozpočet a roční finanční zprávu,

        c) schvaluje program hnutí,

        d) vydává hospodářské směrnice pro hospodaření nižších organizačních složek,

        e) může zvolit tyto jednotlivé funkcionáře v případě, že se jejich místa uvolní v období mezi valnými shromážděními hnutí:

           člen předsednictva (mimo předsedy a místopředsedů), člen revizní nebo rozhodčí komise,

        f) rozhoduje o odvolání člena v případě odejmutí členství podle Článku III bodu 5.f2) těchto stanov,

        g) přijímá svůj jednací řád.

 

E. Předsednictvo

    1. Předsednictvo hnutí je výkonným orgánem hnutí. Tvoří je předseda, dva místopředsedové a další dva až čtyři členové.

    2. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

    3. Předseda hnutí je volen valným shromážděním na dva roky, a to dvoukolovým většinovým způsobem.

    4. Místopředsedové a ostatní členové předsednictva hnutí jsou voleni valným shromážděním na dva roky, a to jednotlivě

        a prostou většinou hlasů.

    5. Předsednictvo:

        a) vyřizuje provozní záležitosti hnutí,

        b) vede evidenci členů a ustavených místních společenství. Údaje vedené v této evidenci jsou závazné.

        c) schvaluje ustavení místních společenství,

        d) přijímá svůj jednací řád.

 

F. Revizní komise

    1. Revizní komise má jednoho až tři členy, kteří jsou voleni valným shromážděním na dva roky.

    2. Je nezávislým orgánem odpovědným valnému shromáždění a schází se podle potřeby.

    3. Revizní komise:

        a) volí svého předsedu,

        b) kontroluje hospodaření s majetkem Klíčového hnutí,

        c) vyjadřuje se k výroční finanční zprávě, která je předkládána Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,

        d) předkládá valnému shromáždění zprávu o své činnosti a o hospodaření hnutí,

        e) informuje republikovou radu nejméně jedenkrát za rok o výsledcích provedených kontrol hospodaření,

        f) přijímá svůj jednací řád.

 

G. Rozhodčí komise

     1. Rozhodčí komise má jednoho až tři členy, kteří jsou voleni valným shromážděním na dva roky.

     2. Je nezávislým orgánem odpovědným valnému shromáždění a schází se podle potřeby.

     3. Rozhodčí komise:

         a) volí svého předsedu,

         b) kontroluje dodržování stanov a dalších vnitřních předpisů,

         c) předkládá valnému shromáždění zprávu o své činnosti,

         d) rozhoduje spory mezi členy hnutí, orgány a organizačními jednotkami hnutí a dále rozhoduje v případech, které vnitřní

             předpisy hnutí výslovně upravují,

         e) přijímá podněty občanů a členů Klíčového hnutí o porušení etického kodexu, posuzuje jejich závažnost a předává je

             k prošetření etické radě,

         f) pozastavuje členství v Klíčovém hnutí členům, jejichž jednání je prošetřováno etickou radou,

         g) přijímá svůj jednací řád.

 

H. Etická rada

     1. Etická rada je poradním orgánem Klíčového hnutí.

     2. Etická rada prošetřuje podání na člena hnutí v souvislosti s možným porušením etického kodexu.

     3. Členy etické rady jmenuje předsednictvo Klíčového hnutí na základě doporučení občanských sdružení, jejichž posláním je

         dle jejich stanov sledování etiky a problematika korupce.

     4. Etická rada se při svém jednání řídí svým jednacím řádem.

     5. Etická rada se skládá z pěti členů a schází se podle potřeby a při svém jednání se řídí svým jednacím řádem.

     6. Členství v etické radě zaniká rezignací člena nebo jeho odvoláním předsednictvem Klíčového hnutí z důvodu dlouhodobé

         a opakované neúčasti na jednáních rady.

 

I. Sdružení podporovatelů

    1. Členem pracovní skupiny sdružení podporovatelů se může stát každá osoba, která dovršila 18 let věku, nebyla pravomocně

        odsouzena za úmyslný trestný čin, je způsobilá k právním úkonům, má zájem na spolupráci s Klíčovým hnutím k dosahování

        programových cílů dle těchto stanov a zaváže se k dodržování etického kodexu hnutí.

    2. Členství ve skupině sdružení podporovatelů je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky přijaté předsednictvem

         Klíčového hnutí.

    3. Členství ve skupině sdružení podporovatelů zaniká doručením písemné rezignace člena předsednictvu Klíčového hnutí,

         vyloučením, o kterém rozhodne předsednictvo na základě doporučení rozhodčí komise pro závažné porušení etického

         kodexu, nebo zrušením skupiny na základě usnesení valného shromáždění.

    4. Člen skupiny sdružení podporovatelů se může účastnit práce Klíčového hnutí podle svého zájmu a všech jeho otevřených

         jednání.

    5. Evidenci členů sdružení podporovatelů vede ustanovený člen předsednictva, který také koordinuje její činnost.

    6. Ze členství ve skupině sdružení podporovatelů nevzniká nárok na vznik řádného členství v Klíčovém hnutí.

 

ČLÁNEK V – PRÁVNÍ POSTAVENÍ

1. Klíčové hnutí je právnickou osobou dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v  politických stranách a  v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Statutárním orgánem Klíčového hnutí je předsednictvo, za které jednají předseda nebo místopředsedové.

3. Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu hnutí, jménu a funkci oprávněných, připojí oprávnění svůj podpis, případně otisk razítka.

4. Nižší organizační články mohou v majetkoprávních záležitostech jednat pouze na základě písemného zmocnění předsednictva.

 

ČLÁNEK VI – HOSPODAŘENÍ A MAJETEK

1. Hospodaření Klíčového hnutí se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

2. Klíčové hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

3. Prostředky potřebné pro činnost získává Klíčové hnutí z dotací, darů, dědictví, pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, příspěvků členů a ze státního rozpočtu a z dalších zdrojů podle §17 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

4. Hospodaření jednotlivých organizačních článků se uskutečňuje podle hospodářských směrnic republikové rady, které musí být v souladu se zákonnými normami pro hospodaření a účetní evidencí politických stran a  hnutí.

5. Výši členských příspěvků a lhůtu pro jejich uhrazení, pevná pravidla pro příjmy jednotlivých organizačních složek a pro rozdělování členských příspěvků, příjmů ze státního rozpočtu a náhrad za volební výsledek na jednotlivé organizační složky stanoví valné shromáždění.

 

ČLÁNEK VII – PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Prvními členy Klíčového hnutí se stávají zájemci o členství, kteří doručí své přihlášky přípravnému výboru. Přípravný výbor přijme první členy a ustaví první místní společenství Klíčového hnutí, které je oprávněno přijímat další členy.

2. Přípravný výbor je povinen ustavit první místní společenství nejpozději jeden měsíc před ustavujícím valným shromážděním.

3. Do doby ustavení řádných orgánů na ustavujícím valném shromáždění jedná jménem Klíčového hnutí přípravný výbor.

4. Článek č. III. odst. 1, písm. f) a odst. 3, písm. a) nabývají účinnosti prvním dnem desátého měsíce po ustavujícím valném shromáždění Klíčového hnutí.

5. Do schválení hospodářských směrnic se hospodaření hnutí řídí následujícími pravidly: předseda hnutí rozhoduje o výdajích/závazcích do 50.000,-Kč, neprodleně informuje členy republikové rady o všech výdajích/závazcích nad 10.000,-Kč., výdaje/závazky nad 50.000,-Kč musí předseda napřed projednat v předsednictvu a informovat členy revizní komise.

 

ČLÁNEK VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Změny stanov a programu Klíčového hnutí může provést pouze valné shromáždění Klíčového hnutí.

2. O sloučení nebo rozpuštění Klíčového hnutí může rozhodnout pouze valné shromáždění, a to 2/3 většinou svých členů.

3. V případě zrušení Klíčového hnutí volí valné shromáždění likvidační komisi, která provede majetkovou likvidaci a likvidační zůstatek předá právnické osobě, která byla schválena valným shromážděním. V případě, že nebyla určena právnická osoba, které by byl majetek věnován, připadá zůstatek majetku do vlastnictví státu.


Český helsinský výbor