Alternativní prezidentský projev podle sociální trojčlennosti

1. 1. 2018

REFLEXE TÁNI FISCHEROVÉ NA NOVOROČNÍ PROJEV MILOŠE ZEMANA

 

Vážení a milí spoluobčané,

dnes je první den nového roku. Vánoce jsou svátky duchovními a politika do nich nepatří. Vánoční rozjímání nás má vést k vnímání věčnosti, nadčasovosti a k duchovním světům, které lidem narozením dítěte vrátily naději a budoucnost. Toto vnímání posléze obohacuje i naši společnost a naše činy. Dnešní datum umožňuje nejen ohlédnout se za uplynulým rokem, ale i nahlédnout do toho nového. Je pravda, že T.G. Masaryk promlouval k lidem 26.12., ale to byl člověk, který vždy na svět nahlížel z hlediska věčnosti a také podle toho žil.

Politika je pouze jedním z proudů, které ovlivňují společnost. Stejně tak je tady část duchovní a ekonomická. Ani jedna z těchto oblastí nesmí být nadřazena druhé, ale mají vzájemně spolupracovat.

Ohlédneme-li se za minulým rokem, vidíme věci dobré i špatné. Dobrou zprávou je, že většině lidí se daří lépe. Vláda B. Sobotky zvedla platy státním zaměstnancům a tím také životní úroveň mnoha občanů.  K úspěchu společnosti přispívají všichni a mají právo na svůj podíl na zisku. Ráda bych se zastavila u pojmu „dobrá životní úroveň“. Znamená to, že většině lidí se daří tak dobře, že mohou platit své bydlení,  životní potřeby a zbývá jim i na kulturu, sport, koníčky nebo pomoc druhým, méně šťastným. Těch méně šťastných, kteří z blahobytu ostatních vypadávají, je u nás bohužel rovněž dost. Lidí bez naděje, nemocných, osamělých či takových, kteří se stěží uživí vlastní prací a nevidí naději ani v budoucnosti. Pro tyto lidi je nutná nejen naše osobní pomoc, ale i záchranná síť v podobě sociálních programů státu.

Zde je stále velký dluh našeho polistopadového vývoje a prostor pro zásadní proměnu. Politika, díky které přibývá bezdomovců, exekucí, lidí na okraji společnosti a v důsledku toho i duševních nemocí, není dobrým vysvědčením našeho nového státu.

Ekonomice se momentálně daří, ovšem celý systém je, jak známo, postavený na výkyvech a nejistotě. Víme, že přijdou další krize, protože ekonomická nerovnováha je příliš velká. Daňové ráje, odchod zisků velkých společností ze země a celý korupční systém způsobují, že v žádné zemi nezůstává dost peněz na  hodnoty, bez kterých dobrá společnost nemůže existovat a ze kterých čerpá jak část politická, tak ekonomická. Nezbývá dost peněz  na vzdělání, vědu, kulturu, zdravotní péči, péči o přírodu, ani na programy sociální.

V ekonomice je třeba podporovat a rozvíjet všechny formy vlastnictví. Soukromé, veřejné, autentické družstevnictví, založené na solidaritě a rovnosti hlasů i podílů a sociální podniky, kde zisk je spravedlivě rozdělen mezi všechny, kdo jej vytvořili. Jedině tak vytvoříme ekonomiku, ve které budou lidé uplatňovat své tvořivé síly a která se může stát základem dobrého státu. Úkolem politiků je, aby pro to vytvořili dobrý legislativní rámec, a občanů, aby se chopili iniciativy. K tomu je třeba bank, které na principu družstev budou pro rozjezd půjčovat kapitál. Proto by měli dát hlavy dohromady jak ekonomové,  politici i erudovaní občané a začít hledat cesty, aby se tyto ideály mohly začít uskutečňovat.

Občané by si měli uvědomit, že politici mají utvářet dobré zákony, vyvážené pro všechny složky společnosti. Velcí podnikatelé nejsou a nebudou nikdy zárukou takovéto nestrannosti. Andrej Babiš, který je trestně stíhaný nejen naší policií, ale i evropské orgány vyjádřily pochybnost o jeho serióznosti, nemůže vést zemi. Nejen pro podvody, ze kterých je obviněn, ale i proto, že se v jeho osobě slévají všechny moci. Ekonomická, politická i mediální. Tyto oblasti řídí „jako firmu“ , jako jejich  šéf. Pokud bude o všem  rozhodovat jeden člověk, jsme zpátky v dobách generálních tajemníků KSČ s jediným rozdílem, že  A. Babiš všechno vlastní. Pokud v sobě otupíme smysl pro spravedlnost, nemůžeme budovat dobrou společnost.

Zásadně důležitá pro demokracii jsou nezávislá média veřejné služby. Zdravá kritičnost, kultura  a objektivní informace jsou nezbytné pro dobré fungování státu. Útoky na ně ze stran některých politiků a některých ekonomických kruhů, jsou atentátem na svobodnou a demokratickou společnost. Proto je třeba chránit tento prostor. Prezident musí být  garantem, že bude chráněn tento prostor i právní stát.

V naší zemi žije spousta lidí tvořivých, obětavých a talentovaných. V minulosti už jsme mnohokrát prokázali svoje schopnosti  i solidaritu. Budeme-li rozvíjet tyto stránky, máme co přinést Evropě, jejíž jsme součástí a tím  i světu. Můžeme je svými nezaměnitelnými zkušenostmi občanů střední Evropy obohacovat.

Jsou tady ale i horší stránky naší povahy. Malomyslnost, zbabělost, čecháčkovství, schopnost podvádět a jít nečestnými cestami. Tato stránka naší povahy, podporovaná některými politiky vede k tomu, že odmítáme přijmout odpovědnost za svět a dění v něm. Naše solidarita s nemocnými a ohroženými lidmi, kdy v našich sbírkách pro druhé jsme vždy stáli v předních řadách dárců, bere teď za své. Nemuseli bychom se handrkovat o kvótách, kdybychom dobrovolně přijali několik set humanitárních uprchlíků a poskytli jim pomoc. Říká se, že kdo zachrání jednoho člověka, zachránil celý svět. Máme humanitu v sobě. Na ní založil Masaryk svůj stát, ale zapomínáme na to. Podle něj se „státy udržují ideály, na kterých vznikly“, ale dnes žádné nemáme. Jako země ohraničená, zadrátovaná, odmítavá a malá, nebudeme mít naději.

Začínající rok je také rokem stého výročí založení Československa. Věřme sami sobě a vraťme se k Masarykovu heslu „nebát se a nekrást.“ A nelhat. I mlčení k těmto vlastnostem je umožňuje.

Letos budou také prezidentské volby. Mohou znamenat malý krůček na cestě k hodnotám, které stojí na ideálech ducha. Hledejme toho kandidáta, který jim stojí nejblíž. Přeji vám dobrou volbu a dobrý osmičkový rok, který často přinášel naší zemi obrat. K dobrému i zlému. Je to v našich rukách.

Hodně sil do nového roku 2018

 

Táňa Fischerová


Český helsinský výbor